Újabb elemzések a védelem-szabályozást és a különleges jogrendet vizsgáló kutatás keretében (Frissítve!)

Társaságunk néhány tagja dr. Farkas Ádám PhD főhadnagy szervezésével és vezetésével 2017 ősze óta vizsgálja a védelmi alkotmány és a védelmi alkotmányjog megújításának lehetséges irányait, illetve egyes részterületeit. E kutatás több publikációban, kötetben, illetve más kutatásban is megjelent az eltelt idő alatt, de eközben a Társasság keretei között is folyamatosan zajlott. Ennek köszönhető, hogy dr. Kelemen Roland munkájaként megszületett az alábbi két elemzés, amely kifejezetten a különleges jogrendi szabályrendszer európai mintáinak elemzéséhez kíván segítséget nyújtani.

2019/1. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás

2019/2. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai

2019/3. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. - Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján

2019/4. Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben

A kutatást a résztvevő tagtársak tovább folytatják, hiszen annak célja olyan szakmai-tudományos megalapozottságú és igényű elemzések, javaslatok előállítása, amelyek erre mutatkozó szakmai igény esetén hasznosíthatóak, vagy a kutatásban résztvevők munkájával rövid időn belül transzformálhatóak lennének a jogalkotás, illetve  a kapcsolódó kormányzati döntés-előkészítés számára is, különös tekintettel az Alaptörvény sajtóban is kommunikált felülvizsgálatának folyamatához és az azt szükségképpen követő részletes törvényi, rendeleti, majd alacsonyabb szabályozási szintű felülvizsgálathoz.

A kutatócsoport tagjainak álláspontja az, hogy stabil, korszerű, rendszerszinten is koherens és valóban 21. századi védelmi rendszer jogállami keretek között csak úgy képzelhető el, ha annak szabályozása is megújításra és rendszerezett módon korszerűsítésre kerül. Ez utóbbihoz pedig a kodifikáció lényegi és minőségi jelentése folytán a szakmai-tudományos előkészítés kulcsfontosságú, sőt megfontolandó lenne egy honvédelmi kodifikációs tanácsadó testület felállítása is, hasonlóan a más ágazatok nagy kódexeinek kidolgozó bizottságaihoz. Hova tovább, a védelmi jogalkotás szakmai-tudományos előkészítés és megalapozás nélkül, ad-hoc és kellően ki nem érlelt megoldások alkalmazása esetén konzisztenciazavarokkal, alkalmazási problémákkal és nem utolsó sorban tartalmi és formai önellentmondásokkal és bizonytalanságokkal terheltté válhat. Ez minden szabályozási tárgykörben kerülendő és a jogbiztonságot sértő fejlemény, de ez korunkban – különösen a hibrid konfliktusok jelentette fenyegetésekre gondolva – jelentős sérülékenységi tényezőként, vagyis a nemzet biztonságára kockázatot jelentő jelenségként is azonosítható lehet, ha a védekezés magabiztosságát, gyorsaságát és megalapozottságát bizonytalanítja el. A kutatóknak tehát törekednie kell arra, hogy legjobb tudásuk szerint megpróbálják támogatni e veszélyek elkerülését, remélve, hogy az e körben végzett munkájuk és eredményeik hasznosíthatók lesznek, illetve a megfelelő közigazgatási-szakmai döntések folytán hasznosításra is kerülnek.

A mindezt segíteni hivatott kutatáshoz az alábbi publikációk kapcsolódnak:

Közgyűlési Meghívó

Tisztelt Tagtársam!

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2019. február 15-én 15.00 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Központi Nyomozó Főügyészség tanácsterme (Budapest, VIII., kerület Könyves Kálmán krt. 38. fszt.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. ( Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2019. február 22-én 15.00 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2018. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)
2./ Titkári beszámoló a 2018. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2019. évi költségvetéséről. (Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2018. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2018. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2019. évi kutatási tervéről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál)
9./ A Katonai Jogi és Hadijogi Szemle főszerkesztőjének tájékoztatója a 2018-2019. év szerkesztőségi tevékenységéről. (Dr. Hautzinger Zoltán)
10./ Egyebek.

Kérem, hogy a Társaság közgyűlésén aktívan vegyen részt. A 2019. évtől hatályos 5.000.-Ft tagdíj a helyszínen az elnökség pénzügyekért felelős tagjánál befizethető. A Schultheisz-emlékkötet a helyszínen kerül kiosztásra.

Megjelenésére feltétlen számítok!

Budapest, 2019. február 1.

Tisztelettel:

Dr. Kádár Pál sk.
a Társaság elnöke