Tagság

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjai – az Alapszabályzat rendelkezéseinek megfelelően – elsősorban olyan természetes személyek, akik az Alapszabályzatban meghatározott feltételeknek eleget tesznek, így különösen a Társaság céljait támogatják.

Ebből következően a társaság tagjai támogatják a honvédelmi jog és igazgatás, a katonai büntető- és fegyelmi jog, a nemzetközi hadijog kutatását, fejlesztését és a kutatási eredmények hasznosítását, valamint nyitottak arra, hogy a Társasághoz megkeresésként érkezett igény esetén ezek szabályozásának szakértői támogatását ellássák. Ezeken felül a tagok a Társaságon keresztül részesei a hazai és külföldi rokonkutatási területeken tevékenykedő és tudományos tevékenységet is folytató állami és nem kormányzati szervekkel, egyesületekkel, társaságokkal, illetve oktatási intézményekkel történő kapcsolattartásnak.

A Társaság tagjai a teljesség igénye nélkül:

  • az ügyészi szervezet,
  • a bírói kar,
  • a Rendőrség,
  • a Honvédelmi Minisztérium, és a szélesebb katonai közigazgatás,
  • a Magyar Honvédség,
  • valamint a hazai felsőoktatás

fenti célok iránt elkötelezett szereplői és munkatársai közül kerültek és kerülnek ki.

 

A Társaság tagjává az válhat, aki Belépési Nyilatkozatát a társaság elnökének címezve megküldi és a tagsággal járó kötelezettségeinek eleget tesz.

 

 ___________________________________________________

Az Alapszabályzat társaságra vonatkozó rendelkezései

A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, valamint a tagsági
jogviszony megszűnése

3. §

(1) A Társaságnak rendes, pártoló, illetve tiszteletbeli tagjai lehetnek.
(2) A Társaság rendes tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki Magyarországon él vagy ott letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel, vagy az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárságával rendelkezik a Társaság céljait támogatja, az Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagsági díj fizetését.
(3) A Társaság rendes tagjait – a tagsági jogviszonyból eredő – a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
(4) Pártoló tag lehet minden természetes személy, aki és jogi személy, illetve, amely az Alapszabályt elfogadja és támogató tevékenységet fejt ki.
(5) Tiszteletbeli tag természetes személy lehet.
(6) A Társaság létszámát a tagok összessége jelenti.

 4. §

(1) A Társaságba jelentkezőnek a belépési nyilatkozatát – írásban – a Társaság elnökéhez kell benyújtania.
(2) A Társaságba rendes és pártoló tagként jelentkezők felvételéről az Elnökség dönt. A tiszteletbeli tagságra történő felkérésről, továbbá a tiszteletbeli elnök megválasztásáról a Közgyűlés határoz.
(3) A felvétellel a rendes tag a Társaság tagjává válik.

 5. §

A Társaság legkisebb taglétszáma 10 fő.

 6. §

(1) A Társaság rendes tagja:
a) a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik,
b) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható,
c) a Társaság szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított harminc napon belül – a Bíróság előtt megtámadhatja (1989. évi II. törv. 10. §-a),
d) a Társaság irataiba betekinthet,
e) a Társaság eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) igénybe veheti, illetőleg használhatja,
f) a Társaságból, az indok megjelölése nélkül kiléphet,
g) a Társaság Közgyűléséhez, tisztségviselőihez kérdést tehet fel, kérést intézhet.
(2) A Társaság pártoló és tiszteletbeli tagja:
a) részt vehet a Társaság tevékenységében és rendezvényein.

7. §

A rendes tag köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, annak esedékességekor megfizetni, és a Társaság szervezeti életében részt venni.

8. §

(1) A tagsági viszony megszűnik:
a) kizárással,
b) törléssel,
c) az elnökhöz írásban bejelentett kilépéssel,
d) a tag halálával,
e) a tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával,
f) a Társaság feloszlatásával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével.
(2) Kizárható az a tag, aki a Társaság célkitűzéseivel ellentétes, vagy méltatlan magatartást tanúsít. Kizárásról a Közgyűlés dönt.
(3) Az Elnökség törli nyilvántartásából azt a tagot, aki meghalt, kilépett vagy az írásban időben kiértesített Közgyűlésről bejelentés nélkül egymás után két alkalommal hiányzik. Törli továbbá, aki az előírt tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából – írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül – nem tett eleget.