Elnökség

A Társaság Tiszteletbeli Elnöke:
dr. Kovács Tamás nyá. altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész

A Társaság Elnöke:
dr. Kádár Pál PhD dandártábornok

A Társaság Elnökségi Tagjai:
Sáradi Gyöngyi főtörzsőrmester
dr. Farkas Ádám főhadnagy
dr. Bögöly Gyula
alezredes
dr. Fejes Erik százados

A Társaság Titkára:
dr. Csiha Gábor alezredes

 ___________________________________________________

 Az Alapszabályzat Elnökségre vonatkozó rendelkezései

Az Elnökség

12. §

(1) Az Elnökség a Társaság két Közgyűlése közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
(2) Az Elnökség elnökből, titkárból, gazdasági felelősből, valamint három Elnökségi tagból áll.
(3) Az Elnökség tagja tisztségéről lemondhat, vagy a Közgyűlés visszahívhatja, ha munkáját nem megfelelően látja el. Kötelező a visszahívás, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.

13. §

(1) Az Elnökség:
a) gondoskodik a Közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,
b) két Közgyűlés közötti időben irányítja a Társaság tevékenységét,
c) a 9. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot,
d) mentesítés tagdíjfizetési kötelezettség alól, és a tagsági viszony szüneteltetésének engedélyezése,
e) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az Alapszabály, vagy a Közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.
(2) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább négy havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain, a tiszteletbeli elnökön és az Felügyelő Bizottság elnökén kívül csak az Elnökség által meghívott személyek vehetnek részt. Az elnök ettől eltérően is rendelkezhet.
(4) Az Elnökség ülését a Társaság elnöke hívja össze, az ülést megelőzően legalább egy héttel. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős esetekben az Elnökségi ülés ennél rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás, illetve összehívás alapesetben írásban, indokolt esetben elektronikus (digitális) úton, e-mail, ill. SMS útján is történhet.
(5) Az Elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Társaság elnöke és titkára ír alá. A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján is készülhet.
(6) Az Elnökség, legalább három tagja együttes jelenléte esetén határozatképes.
(7) Az Elnökség köteles a végzett munkájáról évente a Társaság Közgyűlésének beszámolni.
(8) Az elnök tagsági viszonyának megszűnése esetén 15 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, az új elnök megválasztása céljából. Az elnök lemondása esetén a lemondás a következő hónap utolsó napjával hatályos. Ezen idő alatt az elnöki feladatokat a titkár látja el.