Rendkívüli Közgyűlés

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2016. május 06-án 14.30 óraikezdettelrendkívüli tisztségviselő választóközgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Központi Nyomozó Főügyészség, 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 38. fsz. Díszterem).

Napirendi pontok:

1./ Tájékoztató az Elnökség munkájáról. (Előterjesztő: dr. Székely György elnök.)

2./ Jelölő és szavazatszedő bizottsági tisztségviselők választása.

3./ Tudományos előadás: „ A katona, büntető anyagi jogi fogalma a magyar jogrendben „ ( Előadó: dr. Fejes Erik)

4./ Előterjesztés, a Társaság pénzügyi helyzetéről. ( Előterjesztő: Sáradi Gyöngyi gazdasági felelős)

5./ Titkári tájékoztató a társasági tagjainak számáról, tagdíjfizetésről, törlésről és döntés tagsági viszonyok felmondásáról. ( dr. Csiha Gábor ügyvivő titkár)

S z ü n e t

6./Tisztségviselő – a Társaság titkárának – megválasztása.

7./Egyebek.

Amennyiben, a 2016. május 06-án 14.30 órai kezdettel meghirdetett közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel szavazatképtelen, akkor 15 napon belül az Alapszabály 20. pontjára figyelemmel, ismételt közgyűlést hívok össze változatlan helyszínre, 2016. május 20-n 14.30 órai kezdettel amelyen, az eredeti napirendben szavazáshoz kötött pontokban, a szavazás a megjelentek létszámától függetlenül érvényes.

A közgyűlési meghívó kézbesítését követő három napon belül a tagok és az egyesületi szervek az elnökségtől, indokaik megjelölésével, a napirend kiegészítését kérhetik.

A rendkívüli közgyűlés indoka:

dr. Csiha Gábor titkár, vezető tisztviselő megbízatása 2016. március 30-n megszűnt.

Az Alapszabály 55. pontjára figyelemmel az Elnökség a megbízatás megszűnésétől számított kilencven napon belül tisztségviselő választó közgyűlést köteles összehívni.

Dr. Csiha Gábor feladatát az új tisztségviselő megválasztásáig, de legfeljebb kilencven napig, ügyvivő vezető tisztségviselőként köteles ellátni.

Kérem, hogy az egyesületünk rendezvényein vegyen részt, és amennyiben a 2016-2017 évi tagdíjfizetési kötelezettségének még nem tett volna eleget (3.000 Ft), akkor az összeget Unicredit Bank 10900011-00000009-70990002 számlaszámára befizetheti, vagy a közgyűlés szünetében a gazdasági felelősnél azt rendezheti.

A napirendi pontok fontossága miatt és arra is tekintettel, hogy határozatképtelenség esetén 15 napon belül ismételt közgyűlést kell összehívnom, megjelenésére feltétlenül számítok.

A közgyűlésen az elnökség tagjainak részvétele kötelező.

Budapest, 2016. április 18-án.

 

Tisztelettel:

Dr. Székely György sk.

 

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2016. február 05-é n 14.00 órai kezdettel beszámoló közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa Budapest, II. ker., Fő u. 70-78. II. emelet III.sz tárgyaló.) Continue reading

In memoriam Dr. Fehér József (1950-2015.)

Dr. Kovács István ny. ezredes – Dr. Almási Ferenc ny. alezredes

In memoriam Dr. Fehér József (1950-2015.)

         A Magyar Honvédség jogi szolgálata, sőt a hazai közigazgatási és jogtudomány képviselői körében jól ismert, a rendszerváltás és a NATO integráció egyik kiemelkedő honvédelmi vezető szakemberének szándékozik ezen rövid visszatekintés emléket állítani. Dr. Fehér József nyugállományú vezérőrnagyot, a Honvédelmi Minisztérium volt közigazgatási államtitkárát 2015. november 19-én helyezték örök nyugalomra, a „Magyar Honvédség halottja”-ként, Budapesten, katonai tiszteletadás mellett. A búcsúbeszédet Keleti György, volt honvédelmi miniszter mondta el. Ravatalánál korának több magas beosztású katonai parancsnoka, állami vezetője – többek között öt korábbi vezérkari főnök – a mai honvédelmi vezetés képviselői, valamint több egykori munkatársa is megjelent. Köztük voltak jelen megemlékezés szerzői, akik tudatában vannak, hogy az elhunyt sokrétű munkásságát nem lehet egy adott beosztásban szerzett személyes szakmai és munkatársi ismeretek alapján a teljesség igényével áttekinteni. Szükségesnek tartják azonban, hogy Honvédségünket is újszerű feladatokkal terhelő mai rohanó világban a temetése után se feledkezzünk meg egy olyan bajtársunkról, aki, egy szintén kihívásokkal teli időszakban, a honvédelem demokratikus átalakítása és a haderő új szövetségi keretekbe integrálása feladatainak meghatározó személyisége volt a jogi és igazgatási szakterületen. Continue reading

Kötetként jelent meg korábbi pályázati díjazottunk munkája

2015 nyarán jelent meg a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium gondozásában Szentgyörgyvári Tamásnak „A hazai idegenrendészeti jog vizsgálata a 20. század első évtizedeiben, különös tekintettel a hatósági szervezet bemutatására” című kötete.

A szerző Társaságunk Inter arma silent leges című 2014-es tudományos pályázatának korábbi díjazottja, aki a tudományos pályázaton is e kutatási téma egyik részterületét vizsgálta.

A kiadvány megjelenéséről a Batthyány Lajos Szakkollégium a következő linken elérhető hírben számolt be.

A szerzőnek ez úton is gratulálunk és a kötetét elolvasóknak hasznos időtöltést kívánunk!

(A kötet a képre kattintva elérhető.)

Megjelent a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015. évi 1. száma

A lapszám tartalma a “Válságkezelés jogi aspektusai” című tudományos konferencia előadásaiból állt össze, amelyek az állam fegyveres védelmének rendszerét, a kibertámadások nemzetközi jogi vonatkozásait, a válságkezelés új kihívásait, a békeidejű válságkezelés jogi aspektusait, vagy épp az EU közös biztonság- és védelempolitikáját is érintik.

A lapszám olvasóinak hasznos időtöltést kívánunk!

Katonai büntetőjog-történeti kötet jelent meg

Dr. Farkas Ádám hadnagy  és dr. Kelemen Roland tagtársaink munkája nyomán a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium kiadásában megjelent „A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944” című tanulmánykötet.

A több mint százötven oldal terjedelmű kötet logikai sorrendben rendezett tanulmányokon keresztül mutatja be a hazai katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás történeti előzményeit, a Kiegyezés időszakának jogpolitikai sajátosságait, az első önálló magyar katonai büntetőeljárási törvény megalkotását és rendszerét, az őszirózsás és a bolsevik típusú forradalmak katonai igazságszolgáltatását, az első önálló magyar anyagi katonai büntetőkódex megalkotását és a második világháború előtti, illetve alatti katonai büntető jogalkotási és eljárási sajátosságokat a nyilas puccsig.

A szerzők a történeti karakterű mű közreadásával nem csak korábbi kutatásaik összefésülésére és a jogtörténeti hiánypótlásra törekedtek, hanem az előszóban arra is felhívták a figyelmet, hogy a történeti sajátosságok megismerése és elemzése e terület tekintetében időszerű, hiszen kormányzati elhatározás született egy új büntetőeljárási törvény megalkotásáról, aminek messzemenő hatása van a katonai büntetőjogra és igazságszolgáltatásra is. Continue reading

Jogterületi kuriózumot tett közzé Társaságunk

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Tagtársakat és az érdeklődőket, hogy dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész, Társaságunk tiszteletbeli elnökének szervezésében, a Társaság elnökségének támogatásával honlapunkon elérhetővé vált a Katonai Jog és Igazságszolgáltatás című 1971 és 1986 között rendszeresen megjelenő folyóirat összes lapszámának digitalizált változata.

A kiadvány a katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás vonatkozásában kuriózum, hiszen a rendszerváltozást megelőző időszak szaktudományos tevékenységének egyik emblematikus lenyomata, amit ez eddig csak kevesen ismerhettek és még kevesebben érhettek el, tekintettel arra, hogy az kiadása korában belső kiadvány volt.

A digitalizált lapszámokat a Tisztelt Olvasók a Katonai Jog és Igazságszolgáltatás menüpontban érhetik el, amelyek felhasználásához tisztelettel ajánljuk dr. Kovács Tamásnak a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2015. évi 1. számában megjelent tanulmányát.

Bolyai János Kutatói Ösztöndíjat kapott Hautzinger Zoltán

Dr. Hautzinger ZoltánÖrömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Tagtársakat és az érdeklődőket, hogy Dr. Hautzinger Zoltán PhD egyetemi docens úr, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle főszerkesztője is abban a kimagasló elismerésben részesült, mint tudományos kutató, hogy elnyerje a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíját.

Az eseményről a Tudományos Akadémie is beszámolt. A tudósítás itt érhető el.

Főszerkesztő Úrnak ez úton is gratulálunk!

Lezajlott “A válságkezelés jogi aspektusai” című tudományos konferencia

A katonai sajtó a honvedelem.hu portál cikkével számolt be Társaságunk, valamint a Honvédelmi Minisztérium közös szervezésében 2015. május 27-én megtartott “A válságkezelés jogi aspektusai” című tudományos konferenciáról.

“Székely György nyugállományú dandártábornok, az MKJHT elnökének köszöntője után Dankó István, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően szakmai előadások hangzottak el a válságkezelés, a biztonság- és védelempolitika témájában. Az értekezlet vezérgondolata az volt, hogy a válság rendkívül összetett, még fogalmi szinten is nehezen meghatározható kivívást jelent a békés működésre nézve, ennek megfelelően csakis komplexen kezelhető, tehát minden aspektusában vizsgálni kell.