Alapszabály

 

A Magyar Katonai Jogi és
Hadijogi Társaság
A l a p s z a b á l y z a t a

Elfogadva: 2010.

  Általános szabályok

1. §

(1) A Társaság neve :  Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság (németül: Ungarische Gesellschaft für Weehrrecht und Kriegsrecht; angolul: Hungarian Society for Military Law and Law of War; franciául: Société Hongroise de Droit militaire et de Droit de la Guerre).
(2) Székhelye : 1055 Budapest, Markó u. 27. III. em. 13-18.
Működése Magyarország területére terjed ki.
(3) A Társaság Egyesületként működő jogi személy, éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(4) A Társaság bélyegzője: kör alakban a Társaság neve és alapításának éve (1997), középen jogi-igazgatási fegyvernemi jelzés.

2. §

(1) A Társaság az alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező Egyesület. A Társaság önálló jogi személy.
(2) A Társaság rendeltetése: a honvédelmi jog és igazgatás, a katonai büntető- és fegyelmi jog, a nemzetközi hadijog kutatása, fejlesztése és a kutatási eredményeinek hasznosítása, igény esetén szabályozásának szakértői támogatása, kapcsolattartás a hazai és külföldi rokonkutatási területeken tevékenykedő és tudományos tevékenységet is folytató állami és nem kormányzati szervekkel, egyesületekkel, társaságokkal, illetve oktatási intézményekkel.
(3) A Társaság támogatja a Nemzetközi Katonai Jogi és Hadijogi Társaság (International Society for Military Law and the Law of War) katonai joggal és hadijoggal összefüggő feladatinak, célkitűzéseinek megvalósítását.

 

A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, valamint a tagsági
jogviszony megszűnése

3. §

(1) A Társaságnak rendes, pártoló, illetve tiszteletbeli tagjai lehetnek.
(2) A Társaság rendes tagja lehet minden olyan nagykorú magyar állampolgár, aki Magyarországon él vagy ott letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel, vagy az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárságával rendelkezik a Társaság céljait támogatja, az Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagsági díj fizetését.
(3) A Társaság rendes tagjait – a tagsági jogviszonyból eredő – a jogszabályban és az Alapszabályban meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik.
(4) Pártoló tag lehet minden természetes személy, aki és jogi személy, illetve, amely az Alapszabályt elfogadja és támogató tevékenységet fejt ki.
(5) Tiszteletbeli tag természetes személy lehet.
(6) A Társaság létszámát a tagok összessége jelenti.

 

4. §

(1) A Társaságba jelentkezőnek a belépési nyilatkozatát – írásban – a Társaság elnökéhez kell benyújtania.
(2) A Társaságba rendes és pártoló tagként jelentkezők felvételéről az Elnökség dönt. A tiszteletbeli tagságra történő felkérésről, továbbá a tiszteletbeli elnök megválasztásáról a Közgyűlés határoz.
(3) A felvétellel a rendes tag a Társaság tagjává válik.

 

5. §

A Társaság legkisebb taglétszáma 10 fő.

 

6. §

(1) A Társaság rendes tagja:
a) a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik,
b) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható,
c) a Társaság szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított harminc napon belül – a Bíróság előtt megtámadhatja (1989. évi II. törv. 10. §-a),
d) a Társaság irataiba betekinthet,
e) a Társaság eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) igénybe veheti, illetőleg használhatja,
f) a Társaságból, az indok megjelölése nélkül kiléphet,
g) a Társaság Közgyűléséhez, tisztségviselőihez kérdést tehet fel, kérést intézhet.
(2) A Társaság pártoló és tiszteletbeli tagja:
a) részt vehet a Társaság tevékenységében és rendezvényein.

7. §

A rendes tag köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, annak esedékességekor megfizetni, és a Társaság szervezeti életében részt venni.

8. §

(1) A tagsági viszony megszűnik:
a) kizárással,
b) törléssel,
c) az elnökhöz írásban bejelentett kilépéssel,
d) a tag halálával,
e) a tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával,
f) a Társaság feloszlatásával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével.
(2) Kizárható az a tag, aki a Társaság célkitűzéseivel ellentétes, vagy méltatlan magatartást tanúsít. Kizárásról a Közgyűlés dönt.
(3) Az Elnökség törli nyilvántartásából azt a tagot, aki meghalt, kilépett vagy az írásban időben kiértesített Közgyűlésről bejelentés nélkül egymás után két alkalommal hiányzik. Törli továbbá, aki az előírt tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából – írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül – nem tett eleget.

A Társaság szervei

9. §

A Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság.

Közgyűlés

10.§

(1) A Társaság legfőbb szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés.
(2) A Társaság szükség szerint, de legalább évente Közgyűlést tart. Ezen kívül össze kell hívni a Közgyűlést az Elnökség határozata alapján, továbbá az Felügyelő Bizottság kezdeményezésére, a tagság egyharmadának kérésére az ok és a cél megjelölésével, valamint ha a Bíróság elrendeli.
(3) A Közgyűlést a Társaság elnöke írásbeli meghívóval, a hely és az időpont feltűntetésével valamint a tárgysorozat megjelölésével hívja össze, úgy, hogy a meghívott a meghívót a Közgyűlés időpontját legalább nyolc nappal megelőzően megkapja. A meghívó kézbesítése indokolt esetben elektronikus (digitális úton), e-mail, illetve SMS útján is történhet. Amennyiben a megjelentek száma miatt a Közgyűlés határozatképtelen, akkor azonos napirendi pontokkal az ismét összehívható és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető valamint két hitelesítő ír alá.
(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagoknak legalább a fele jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlévők egyszerű szótöbbsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

A Közgyűlés hatásköre

11. §

(1) A Közgyűlés a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet.
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak – titkos szavazással – négy évre történő megválasztása illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségek titkos szavazással történő betöltése,
b) a Jelölő- és Szavazatszedő Bizottságok megválasztása,
c) a Társaság éves költségvetésének megállapítása, a költségvetési beszámoló elfogadása,
d) az Elnökség, a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának a megtárgyalása és elfogadása,
e) a Társaság más Társasággal való egyesülésének valamint feloszlásának és szétválásának kimondása,
f) a Társaság nevének megváltoztatása,
g) az Alapszabály megalkotása, illetőleg módosítása,
h) a kizárási jog gyakorlása,
i) döntés tiszteletbeli tag felvételéről, illetve e cím visszavonásáról,
j) a Társaság mindenkori tagjai közül tiszteletbeli elnök választása,
k) a tagdíj megállapítása,
l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

Az Elnökség

12. §

(1) Az Elnökség a Társaság két Közgyűlése közötti általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
(2) Az Elnökség elnökből, titkárból, gazdasági felelősből, valamint három Elnökségi tagból áll.
(3) Az Elnökség tagja tisztségéről lemondhat, vagy a Közgyűlés visszahívhatja, ha munkáját nem megfelelően látja el. Kötelező a visszahívás, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.

13. §

(1) Az Elnökség:
a) gondoskodik a Közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,
b) két Közgyűlés közötti időben irányítja a Társaság tevékenységét,
c) a 9. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben törli a tagot,
d) mentesítés tagdíjfizetési kötelezettség alól, és a tagsági viszony szüneteltetésének engedélyezése,
e) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az Alapszabály, vagy a Közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.
(2) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább négy havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain, a tiszteletbeli elnökön és az Felügyelő Bizottság elnökén kívül csak az Elnökség által meghívott személyek vehetnek részt. Az elnök ettől eltérően is rendelkezhet.
(4) Az Elnökség ülését a Társaság elnöke hívja össze, az ülést megelőzően legalább egy héttel. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős esetekben az Elnökségi ülés ennél rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás, illetve összehívás alapesetben írásban, indokolt esetben elektronikus (digitális) úton, e-mail, ill. SMS útján is történhet.
(5) Az Elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a Társaság elnöke és titkára ír alá. A jegyzőkönyv hangfelvétel alapján is készülhet.
(6) Az Elnökség, legalább három tagja együttes jelenléte esetén határozatképes.
(7) Az Elnökség köteles a végzett munkájáról évente a Társaság Közgyűlésének beszámolni.
(8) Az elnök tagsági viszonyának megszűnése esetén 15 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, az új elnök megválasztása céljából. Az elnök lemondása esetén a lemondás a következő hónap utolsó napjával hatályos. Ezen idő alatt az elnöki feladatokat a titkár látja el.

 

A Társaság tisztségviselői

Az elnök hatásköre és feladatai

14. §

(1) A Társaság vezetője és törvényes képviselője az elnök.
(2) A Társaság elnöke:
a) felelős a Társaság törvényes és alapszabályszerű működéséért,
b) koordinálja az Elnökség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a Közgyűlés és az Elnökség határozataival összhangban legyenek,
c) a Társaság külső jogviszonyaiban fennálló, illetve létrejövő ügyletekben, a Társaság nevében eljár és aláír. Ennek megfelelően, a külső jogviszonyok körében egy személyben jegyzi a Társaságot,
d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, a bankszámla feletti rendelkezésre a gazdasági felelőssel együtt jogosult,
e) elnököl a Közgyűléseken és az Elnökség ülésein,
f) gondoskodik arról, hogy az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen beszámoljon addig végzett munkájáról,
g) gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról,
h) szervezi az együttműködést más társaságokkal, egyesületekkel, állami és egyéb szervezetekkel,
i) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerve, illetőleg tisztségviselője hatáskörébe,
j) a Társaság levelezésének és adatszolgáltatásának végrehajtatását biztosítja.

 

A titkár hatásköre és feladatai

15. §

A Társaság titkárának feladata:
a) akadályoztatása esetén az elnök helyettesítése,
b) a Társaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás,
c) a Közgyűlések, az Elnökségi ülések írásos anyagainak elkészítése, elnökségi ülésen a jegyzőkönyv vezetése,
d) a tagnyilvántartás vezetése,
e) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, tiszteletbeli elnök megválasztásának és a tiszteletbeli tag felvételének az Elnökség javaslatával a Közgyűlés elé terjesztése,
f) a Társaság együttműködési megállapodásainak (szerződéseinek) nyilvántartása,
g) erre történt külön feljogosítása esetén, gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,
h) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

A gazdasági felelős hatásköre és feladatai

16. §

A Társaság gazdasági felelőse:
a) kezeli a Társaság pénztárát és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért,
b) ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja,
c) beszedi a tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, elmaradás esetén fizetési felszólítást kezdeményez az Elnökségnél, ennek eredménytelenségéről értesíti a Társaság elnökét,
d) elkészíti vagyonkezelésről szóló éves beszámolót, és a pénzügyi tervet,
f) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

A Felügyelő Bizottság

17. §

(1) A Társaság Közgyűlése, a Társaság tagjai közül négy évre, egy elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ, mely közvetlenül a Közgyűlésnek felelős.
(2) Az Felügyelő Bizottság feladata a Társaság jogszabály- és Alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a Társaságnál ellenőrzi:
a) a Közgyűlés, az Elnökség határozatainak végrehajtását, és általában a Társaság Alapszabályszerű működését,
b) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést,
c) véleményezi az éves beszámolót, és a pénzügyi tervet.
(3) A Felügyelő Bizottság jogosult a Társaság működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként, és működésének befejezésekor tesz jelentést a Közgyűlésnek.
(4) A Felügyelő Bizottság elnöke az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt.
(5) A Bizottság elnöke és tagjai tisztségükről lemondhatnak.

 

18. §

(1) A Felügyelő Bizottság, hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően – az alábbi intézkedéseket teszi:
a) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét, és egyben rámutat a helyes eljárásra,
b) jogszabályt, Alapszabályt, illetőleg a Társaság érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a Társaság elnökét.
(2) Ha a Felügyelő Bizottságnak az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felhívására és az abban foglalt határidőre a szükséges intézkedés nem történik meg, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke a Közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a Közgyűlést a Társaság elnöke tizenöt napon belül köteles összehívni, ha ezt elmulasztja, akkor helyette ezt a Felügyelő Bizottság elnöke teszi meg.

A Jelölő- és Szavazatszedő Bizottságok

19. §

(1)  A Bizottságokat és elnökeit és – további – legalább két-két tagját az újraválasztást megelőző Közgyűlés választja meg.
(2)  A Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztására a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot. A Jelölő Bizottság a javaslatát a Társaság többségi véleményének ismeretében teszi meg. Újabb személy jelölésére ezt követően bármely tag jogosult.

 

A Társaság pénzforrásai és vagyona

20. §

(1) A Társaság pénzforrásai:
a) tagdíjak és vagyoni hozzájárulások,
b) rendezvényekből származó bevételek,
c) a pártoló tag támogatása,
d) egyéb bevételek.

 

21. §

(1) A Társaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával felel.
(2) A Társaság vagyona csak az Alapszabályban megjelölt célokra használható fel a közgyűlés határozata alapján.
(3) A Társaság vagyonát a tagok között felosztani nem lehet.
(4) A pénzgazdálkodásra és vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadóak.


Záró szabályok

22. §

(1) A Társaság Elnökségének, Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban.
Közeli hozzátartozónak kell tekinteni:
- a házastársat,
- az egyeneságbeli rokont,
- az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket,
- az örökbefogadó, mostoha és nevelő szülőt, valamint
- a testvért, és
- az élettársat.
(2) A Társaság tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható.

A Társaság megszűnése

23. §

 (1) Megszűnik a Társaság, ha:
a) feloszlását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
b) másik Társasággal egyesül vagy kettéválik,
c) a Bíróság feloszlatja, vagy
d) a Bíróság a megszűnését megállapítja.
(2) Feloszlás, egyesülés és kettéválás esetén a Társaság vagyonának hovafordításáról – a hitelezők kielégítése után – a Közgyűlés dönt.

 

Felügyelet

24. §

A Társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.