Pályázati felhívás tudományos pályamű készítésére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az 1997-ben megalakult Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság működése elmúlt 20 évében folyamatosan figyelemmel kísérte a tágabb értelemben vett honvédelmi jog szakterületét, rendezvényeivel, pályázataival, kutatásaival és támogatásával megjelent kiadványaival hozzájárult a katonai jog és a humanitárius jog fejlődéséhez, kutatásához.

A honvédelmi jog és a tágabb értelemben vett fegyveres védelem jogi vonatkozásai az elmúlt években, sőt napjainkban is jelentős változásokon mentek, mennek át. A dinamikusan változó biztonsági környezet, az új típusú biztonsági kihívások és e körben az aktuális és kiemelt figyelemmel övezett kihívások és fenyegetések egyértelműen arra kényszerítik az államokat, hogy védelmi rendszereiket ne csak technikai és képességi, hanem szabályozási oldalról is korszerűsítsék, megújítsák. E körben külön is megjeleníthetők azok a garanciális intézmények és jogterületek, amelyek a védelmi képességek rendeltetésszerű és jogállami működését hivatottak garantálni és amelyek közül mind jellege, mind tradíciói folytán kiemelkedik a katonai büntetőjog szintén felülvizsgálatot érdemlő területe. Az ezekkel összefüggő állami feladatok ma is folyamatban vannak, amelyek támogatása a területtel foglalkozó tudományos kutatások egyik alapvető kötelessége kell, hogy legyen.

Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság az előző évhez hasonlóan, hagyományteremtő céllal tudományos pályázatot hirdet

A fegyveres védelem, a honvédelem és a katonai büntetőjog kortárs szabályozási, valamint rendszertani kérdései

címmel az alábbi témákban:

 • A Magyarország fegyveres védelmére vonatkozó alaptörvényi, illetve törvényi szabályozás lehetséges fejlesztési irányai.
 • A fegyveres védelemmel kapcsolatos kormányzati döntéshozatal lehetséges fejlesztési irányai.
 • A Magyar Honvédség feladatrendszerének lehetséges fejlesztési irányai a 21. század biztonsági környezetében.
 • A fegyveres védelemben dolgozók jogállásának kihívásai, különös tekintettel az egyes alapjogok korlátozására.
 • A különleges jogrendi szabályozás rendszere, lehetséges fejlesztési irányai.
 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretei között végzett katonai tevékenységek közjogi szabályozása és lehetséges fejlesztési irányai.
 • A szövetségi kollektív védelem kérdése a magyar jogrendszerben.
 • A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai.
 • A kibertérből érkező fenyegetések és támadások kezelésének lehetséges szabályozási megoldásai és államszervezeti kérdései.
 • A kibertér Észak-atlanti Szerződés Szervezete általi hadszíntérré minősítésének jogi kérdései.
 • A hibrid hadviselés jelentette kihívás a nemzetközi jogban.
 • A kibertámadások kérdése és a nemzetközi jog.
 • A katonai kiber műveletek és a kibertérben végzett hírszerző tevékenységek elhatárolásának kérdései.
 • A katonai büntetőjog szerepe a hon- és rendvédelmi szervezetek rendeltetésszerű működésének biztosításában.
 • A tettes, illetőleg a passzív alany specialitása a katonai büntetőjogban.
 • A katonai bűncselekmények közvetlen jogi tárgya.
 • Az állományilletékes parancsnok szerepe a katonai büntetőeljárásban.
 • A katonai büntetőjog fejlesztésének lehetséges irányai.
 • A nemzetközi bíróságok katonai jogi tárgyú, illetőleg vonatkozású döntései.
 • A katonai büntetőjog a magyar, a kontinentális, illetőleg az angolszász jogrendekben.

A pályázat célja, hogy olyan tudományos írásművek megalkotására ösztönözze az érdeklődőket, amelyek az adott tárgykört elemzik, értékelik és lehetőség szerint javaslatokat fogalmaznak meg az adott téma jövőbeni szabályozására nézve.

A pályázatra pályamunkát nyújthat be:

-        a hazai állam- és jogtudományi karok hallgatója,
-        a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely hallgatója,
-        az állam- és jogtudományok, a közigazgatás-tudomány, a rendészettudomány, valamint a hadtudományok terén doktori képzésben részt vevő hallgató,
-        bármely a pályázattal érintett témakörben tudományos igényű pályamunkát elkészítő kutató, vagy gyakorlati szakember.

A tudományos művekkel szemben általánosan elvárt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályaművek a fenti témák valamelyikére vonatkozóan, minimálisan 1 szerzői ív (40 000 leütés), de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelemben nyújthatók be. Egy szerző, csak egy témában nyújthat be pályaművet.

A pályamunkákat elektronikusan (rtf formátumban) kell benyújtani a csiha.gabor[kukac]mku.hu és a dradamfarkas[kukac]gmail.com címekre történő együttes megküldéssel.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2018. november 18. 24:00.

A beérkezett pályaművekhez mellékelni kell külön dokumentumban a szerző nevét, elérhetőségét, foglalkozását és beosztását, illetve hallgatók esetén egy hivatalosan kiállított jogviszony igazolás digitális másolatát.

A pályamunkákat a társaság, egy a témákban járatos szakértőkből álló bizottsággal megvizsgáltatja és rangsorolja.

Ezt követően a(z)

1. helyezett dolgozat bruttó 100 000 Ft-os,
2. helyezett dolgozat bruttó 80 000 Ft-os,
3. helyezett dolgozat bruttó 60 000 Ft-os

pályadíjban részesül.

A Társaság az elkészült tanulmányokat elektronikus publikációként megjelenteti.

Kelt Budapesten, 2018. július 10-én

dr. Kádár Pál
elnök
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

A honvédelmi minisztérium új közigazgatási államtitkárával, Társaságunk elnökével készített interjút a honvedelem.hu

Május 22-én átvette kinevezését és letette hivatali esküjét a Honvédelmi Minisztérium új közigazgatási államtitkára, dr. Kádár Pál, aki ezt megelőzően a tárca tervezési és koordinációs főosztályát vezette dandártábornoki rendfokozatban. A hatáskörébe tartozó feladatokról és egyéb, a haderővel kapcsolatos aktualitásokról beszélgettünk vele.

kadar1.jpg

Mi volt az első gondolata, amikor megkapta a felkérést a közigazgatási államtitkári tisztségre?

Egyszerre éreztem nagyon nagy megtiszteltetésnek, illetve lehetőségnek és felelősségnek. Úgy érzem, ez a beosztás kiteljesíti mindazt, amire készültem, mióta 1986-ban elkezdtem a szakmai pályámat az egri Lenkey János Honvédkollégiumban. Megerősített és erősítsen meg másokat is, hogy az elvégzett munkának és a szakmaiságnak megvan a maga gyümölcse. Egy ilyen felkérés ugyanakkor nem egyedül az ember személyes teljesítményének szól, hanem az egész pályájának, illetve mindenkinek, aki valaha is segítette a munkáját. Tehát bőven benne van minden itt dolgozó kollégám, tanáraim, parancsnokaim tevékenysége is és az a hátország, amit a családom jelent. Magát a feladatot azonban elsődlegesen lehetőségként és felelősségként élem meg. Minden itt szolgáló közös felelőssége a honvédelem rendszerének erősítése – ebben jut most nekem az eddigieknél nagyobb rész. Continue reading

Workshop a katonai ügyészek által gyakorolt átalános és törvényességi felügyeleti jogról

Társaságunk 2018. június 1-jén workshop-ot szervezett a Központi Nyomozó Főügyészség épületében, amely a katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti jogának alkalmazási tapasztalatait tárgyalta át jogtörténeti aspektusból az állam fegyveres szervezeteinél.

Az előadások sorát Dr. Szabó István nyá. r. alezredes úr kezdte meg, aki a második világháború utáni katonai ügyészi szervezet és hatáskörök átalakulását mutatta be egészen 1989-ig. Felszólalásában részletesen ismertette a katonai ügyész felügyeleti jogkörének evolúcióját, amelynek során saját pályájának tapasztalatait is megosztotta az összegyűltekkel.

Alezredes úr beszámolóját Dr. Ettig Antal nyá. ezredes. úr előadása követte, aki szintén volt katonai ügyészként saját tapasztalatait is felhasználva mutatta be az 1990 utáni időszakra vonatkozóan a katonai ügyészi felügyeletet. Prezentációjában kitért az ügyészi felügyelet nehézségeire, azok változatos jellegére és szükségszerűségére a szervezet megfelelő működésének fenntartása területén.

Az előadásokat követő beszélgetés keretében a megjelentetek egyértelműen kiálltak a katonai ügyész felügyeleti jogköre mellett, és hangsúlyozták annak a hiányából eredő anomáliákat a katonai karakterű szervek hétköznapi működése során.

Emlékeztető: Nem rég megjelent közelmények honlapunkon

Honlapunkon az elmúlt időszakban az újabb és újabb hírek, valamint a workshopok és konferenciák összefoglalói mellett megjelent néhány közlemény is, amelyeket örömmel ajánlunk olvasásra a Tisztelt Látogatóknak!

Fontosnak tartjuk közölni, hogy már szerkesztés alatt áll a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018/1. száma, amelyhez több tagtársunk egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének oktatójaként, kutatójaként küldte meg kéziratát.

Emellett örömmel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Társaságunk keretében, illetve tagtársaink bevonásával több kutatóhelyen is folyamatos kutató munka zajlik, amelynek eredményeként a következő hónapokban több kötet megjelenése is tervezett, amelyeket itt is elérhetővé teszünk a megjelenést követően.

A nem rég megjelent közleményekből ez úton ajánljuk a következőket:

Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2017/1-2. szám

A Vélemények a katonai jog világából sorozatból:

2017/1. Kassai László: A katonai szolgálatról általában

2018/1. Farkas Ádám: Válogatás a Minisztertanács 1867 és 1944 közti jegyzőkönyveiből a honvédelmi és katonai tárgyú napirendekről

2018/2. Kovács István: A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai

2018/3. Farkas Ádám: Egy lehetséges séma Magyarország védelem-szabályozási és védelmi alkotmányos szemléletének megújításához

Meghívó: Totalitás és új típusú kihíávsok a 21. században

MEGHÍVÓ

Az államelmélet alapkérdései III.

Totalitás és új típusú kihívások a 21. században

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézete az Államelméleti alapkutatás 2016-2018 elnevezésű program keretében az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar, az NKE Nemzetbiztonsági Intézet, valamint az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kutatóinak bevonásával Totalitás és új típusú biztonsági kihívások a 21. században címmel, Az államelmélet alapkérdései rendezvénysorozat keretében műhelykonferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény időpontja: 2018. június 7. 15:00 – 18:00

A rendezvény helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Oktatási épület, O-415-ös terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

PROGRAM

15:00 – 15:10 Farkas Ádám – Köszöntő
15:10 – 15:30 Cs. Kiss Lajos: Carl Schmitt totalitás-felfogása
15:30 – 15:50 Pongrácz Alex: Globalizáció és totalitás
15:50 – 16:10 Farkas Ádám: 21. század: A totalitás évszázada?
16:10 – 16:30 Simon László: A kiberpartizán és a kibertér totalitása
15:30 –15:50 Kelemen Roland: A kibertér fogalmának és jellemzőinek multidiszciplináris megközelítése
16:50 – 17:00  Szünet
17:00 – 18:00  Kérdések és válaszok: vita a 21. század és a totalitás viszonyáról

 

A teljes meghívó ide kattintva tölthető le.

A védelmi igazgatás aktualitásairól tanácskoztak

A honvédelemmel kapcsolatos jogi és igazgatási kutatások megújításának és élénkítésének szükségességéról is szó volt „A honvédelmi igazgatás rendszerének sajátosságai, különös tekintettel a védelmi igazgatással való kapcsolatára ” című KÖFOP pályázat zárórendezvényén, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán.

Continue reading

Társaságunk elnökét nevezte ki a köztársasági elnök a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának

Áder János köztársasági elnök a mai napon az Országgyűlés épületében nevezte ki az új Kormány államtitkárait.

A ceremónia során a köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának Társaságunk elnökét, Dr. Kádár Pált nevezte ki. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárának Németh Szilárdot, honvédelmi államtitkárának pedig Szabó Istvánt nevezte ki az államfő.

kadarpal.jpg

Társaságunk Elnökének és a ma kinevezett államtitkároknak munkájukhoz kitartást, erőt, egészséget kívánunk!

Újabb Workshopot rendez Társaságunk

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018. június 1-jén 14:00-tól tartja soron következő workshopját a Központi Nyomozó Főügyészségen a Budapest Könyves Kálmán krt. 38. szám alatt.

A workshop témája: A katonai ügyész általános és törvényességi felügyeleti joga alkalmazásának tapasztalatai az állam fegyveres szervezeteinél (jogtörténeti aspektusból)

Előadók: dr.Ettig Antal nyá.ezds és dr.Szabó István nyá.r.alez. úrak.

A workshop vitaindító előadásaiban az érdeklődők visszatekintést kapnak a kezdetektől 2012-ig a katonai ügyészség büntetőjogon kívüli feladataira, kiemelten az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenységre. A fogalmi és módszertani meghatározáson túl betekintést kaphatnak a vizsgálattal érintett területek, témák sokszínűségéről, szükséges mértékig az intézkedésre okot adó hiányosságokról, statisztikai adatokkal alátámasztva.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

Elérhető az MTA TK JTI Internetes Jogtudományi Enciklopédiája

Az MTA TK JTI tájékoztatására figyelemmel ez úton értesítjük a tisztelt tagtársakat és az érdeklődőket, hogy elindult az Internetes Jogtudományi Enciklopédia honlapja, amely a https://ijoten.hu/ címen elérhető.

A felület feltöltése folyamatos, így újabb és újabb szócikkeket találhat idővel az érdeklődő közönség, amelyek megalkotásához az MTA TK Jogtudományi Intézete a saját személyi állományán kívül a hazai jogtudomány számos művelőjét felkérte.