Pályázati díjátadó

2017. december 8-án került megtartásra a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 20 éves fennállása tiszteletére meghirdetett tudományos pályázat díjátadó rendezvénye a Honvédelmi Minisztérium balaton utcai objektumában.

A rendezvényen részt vett a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Társaságunk több alapító tagja, valamint az elnökség tagjai, jelenlegi tagtársaink és a Honvédelmi Minisztérium több munkatársa is.

A díjátadó megnyitó beszédét dr. Firicz László közigazgatási államtitkár úr tartotta, aki beszédében fontosnak tartotta a megemlékezést az alapításról és kiemelte, hogy az alapítók örökségének továbbvitele elsődleges kötelezettség, hiszen a Társaság meglátása szerint olyan egyedi kutató és tudományszervező munkát végez, amely a vizsgált témák miatt önmagában is kuriózumnak számít a magyar államtudományi és jogtudományi kutatások körében. Felidézte, hogy a Társaság rendkívül aktív és ígéretes munkáról tett tanúbizonyságot fennállása óta, amelyet személyesen is örömmel kísér figyelemmel és támogat a Honvédelmi Minisztérium nevében. Köszöntő beszéde végén közigazgatási államtitkár úr sok sikert, kitartást és további kutatási és szervezési sikereket kívánt a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, valamint a pályázat díjazottjainak is.

A pályázatra beérkezett tanulmányok közül három pályamű részesült pénzjutalommal és könyvajándékkal járó díjazásban. Ezekről Társaságunk elnöke, dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr mondott rövid ismertetőt a helyezettek ismertetése során a következők szerint:

I. helyezett – Bangó Zoltán: A különleges jogrendi civil és katonai igazságszolgáltatás múltja, jelene és jövője.

IMG_20171208_132329

A szerző dolgozata a címnek megfelelően a különleges jogrendi igazságszolgáltatás kérdéseit vizsgálja. E körben egy rendkívül érdekes evolúciós szemléletet tükröz a szabályozás terén, amely 1912-től kezdődően számba veszi a mai fogalmaink szerinti különleges jogrendi felhatalmazások igazságszolgáltatási vonatkozásait. Az 1939-es első honvédelmi ágazati kódex, az államszocialista honvédelmi törvények, majd a demokratikus átmenet szabályozási stációi útján mutatja be a szerző e sajátos különleges jogrendi felhatalmazási kör változásait, hogy aztán ezeket számba véve ne csak áttekintse e fejlődést, hanem javaslatokat is megfogalmazzon vizsgálata tárgyával kapcsolatban. A dolgozat egy rendkívül körültekintő, jól fókuszált, konstruktív kutatói szemlélet lenyomata, amely méltán hozhat a további kutatásokkal a jogalkotás számára is értékelhető és befogadható eredményeket.

II. helyezett – Kelemen Roland: Az Alaptörvény különleges jogrendi rendszerének egyes dogmatikai problematikái – Kitekintéssel a visegrádi államok alkotmányainak különleges jogrendi szabályaira

IMG_20171208_132148

A pályamű, ahogy címe is mutatja, egy kritikai megközelítést tükröz, amely azon az elméleti-rendszertani alapvetésen nyugszik, hogy a nemzetközi minták és a történeti evolúciós megközelítés egyaránt egy kétosztatú különleges jogrendi csoportosítást nyit meg, melyben a két valóban végletes esetkör, a rendkívüli állapot és a szükségállapot jeleníthető meg. Ezen rendszertani alapvetés talaján a szerző kritikusan szemléli az Alaptörvény szabályozási szisztémáját, amelyhez konstruktív javaslatokat fogalmaz meg. Emellett azonban a szerző az elméleti-rendszertani megközelítést egy nemzetközi összehasonlító vizsgálattal egészíti ki. Ennek célkeresztjében a visegrádi államok állnak, amelyek alkotmányos szabályait szintén kritikai szemlélettel kezeli, de egyben rámutat arra is, hogy az egyes megoldásokban mik tekinthetők pozitív, akár mintaértékű megoldásnak. A pályaműre épülő további kutatás ezért jelentős lehet a magyar állam fegyveres védelmére vonatkozó szabályozás hosszú távú értelmezése és esetleges felülvizsgálata szempontjából.

III. helyezett – Spitzer Jenő: Koordináták a legalitás felé

IMG_20171208_132018

A harmadik helyezett tanulmány egy a terrorizmus elleni harcban nagy jelentőséggel bíró, de a jog szempontjából számos kérdést felvető tárgykörre, a dróntámadások nemzetközi jogi megítélésére fókuszál. A dolgozat témaválasztása a hadviselés fejlődésére figyelemmel aktuális, a vizsgált kérdéskör pedig kuriózum. A szerző szemléletében és megközelítésében ötvöződik a nemzetközi jogi megközelítésű aggályos kérdések felvetése és elemzése, valamint a biztonsági kihívások kezelésének hatékony és ésszerű módszereinek helyén kezelése. A drónok általi támadást a szerző igyekszik elhelyezni a nemzetközi jog bevett fogalomrendszerében és kritikai elemzésével, jól megokolt és szakirodalmilag alátámasztott elemzésével a fejlesztés lehetséges irányaira is rámutat. E megközelítésben a dolgozat a közvetlen magyar jogalkotásban áttételesen használható, Magyarország szövetségi elköteleződéseinek erősítésében és a magyar jogrendszer fejlesztésére irányuló rendszerszintű vizsgálódásokban azonban egyértelműen hasznosítható hozzáállást tükröz.

IMG_20171208_132528

Könyvbemutató

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszéke könyvbemutatót szervez “A honvédelmi jog egyes aspektusainak újabb kutatási eredményei két kötet tükrében” címmel, melyen Tagtársunk, dr. Kelemen Roland “A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949″ és “Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről” című köteteit mutatják be.

A rendezvény időpontja és helyszíne:

2017. november 10., 10:00
1101 Budapest, Hungária körút 9-11. IV. épület 102. számú honvédelmi igazgatási szakkabinet.

 

A résztvevőket köszönti, eseményt megnyitja:

Dr. Révész T. Mihály, c. egyetemi tanár

A köteteteket bemutatják:
Dr. Kádár Pál dandártábornok, HM Tervezési és Koordinációs Főosztály

főosztályvezető, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnöke

és

Dr. Farkas Ádám főhadnagy, az NKE HHK KVI Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék egyetemi tanársegédje, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnökségi tagja.

Ezt követően a szerző ismerteti gondolatait a kötetekről, amely után lehetőség lesz a résztvevők számára a szakmai vitára, diskurzusra.

Az eseményt lezárja:

Révész T. Mihály c. egyetemi tanár

A rendezvény részletes programja a következő linken érhető el.

***

A rendezvény lezajlásáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján tekinthető meg a beszámoló.

fokep_honvedelmi_jog_egyes_aspektusai_kadar_pal-2

Alakuló Elnökségi Ülés

2017. október 27-én megtartotta első ülését Társaságunk új elnöksége. Az ülésen az elnökség tagjai áttekintették a Közgyűlés döntése kapcsán szükséges bírósági változásbejegyzési eljárás előkészítésével kapcsolatos feladatokat, valamint megállapodás született az elnökségen belüli feladatmegosztásról.

Az Elnökség döntött a Társaság új e-mail címének (katonai.jog@gmail.com) használatba vételéről, facebook profiljának létrehozataláról, amely a jövőben megkönnyíti a kapcsolatfelvételt és az információk terjesztését, továbbá határozatot hozott két új jelentkező tagfelvételi kérelmének elfogadásáról.

Az elnökség áttekintette a 2018-ban esedékes feladatokat és megállapodott a tervezett ülések időpontjairól, valamint felkészült a „20 éves a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság” pályázat elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá rövid határidővel tudományos program-javaslat kidolgozását tűzte ki célul.

A Társasággal kapcsolatos eseményekről és fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a hadijog.hu honlapon.


Nemzeti Tehetség Program ösztöndíjasok Társaságunk tagságában

A 2017-2018-as évre nézve Társaságunk két tagja, dr. Farkas Ádám főhadnagy és dr. Kelemen Roland is elnyerte a Nemzeti Tehetség Program „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíját”, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felügyelt pályázati rendszer részeként írtak ki.

Képtalálat a következőre: „Nemzeti Tehetség Program”

Dr. Farkas Ádám főhadnagy ösztöndíjas kutatási témája a védelmi alkotmány rendszertani kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel a kortárs biztonsági kihívásokra.

Dr. Kelemen Roland ösztöndíjas kutatása a sajtójog és sajtószabadság kérdéseit vizsgálja Magyarországon a XX. század első felében.

A támogatott kutatási időszak 2018. június 31-ig tart.

Társaságunk tagja is szerepelt a 120 éves a közigazgatási bíráskodás konferencián

120kb

2017. október 26-án rendezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a “120 éves a közigazgatási bíráskodás” című konferenciát a Ludovika épületének Széchenyi dísztermében, melyen tagtársunk, dr. Kelemen Roland is előadóként részt vett. A rendezvény egyszerre kívánta felhívni a figyelmet a közigazgatási bíráskodás magyarországi tradícióira és a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartás történeti jelentőségére, valamint az “Államtudományi klasszikusok” sorozat egy újabb kiadványára, Boér Elek “A közigazgatási bíráskodás” című munkájának újbóli kiadására.

A rendezvényen előadóként felszólalt dr. Darák Péter a Kúria elnöke, Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyért felelős miniszter, Prof. Dr. Stipta István egyetemi tanár, Prof. Dr. Patyi András az NKE rektora, a Nemzeti Választási Bizottság és az Államreform Bizottság elnöke, dr. Horváth E. Írisz tudományos segédmunkatárs, valamint Társaságunk tagja, dr. Kelemen Roland egyetemi tanársegéd is.

KR-120kb

Tagtársunk az előadása során a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság, mint alkotmányvédő fórum szerepét tekintette, különös tekintettel a huszadik század eleji magyarországi alkotmányos válságokra.

A rendezvényről készült teljes beszámolót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján érhetik el az érdeklődők.

Tisztségviselő Választó Közgyűlés

Társaságunk az Alapszabály 17. pontja alapján, 2017. október 6-án, Tisztségviselő Választó Közgyűlés keretében döntött a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság megbízatásuk lejártával leköszönő elnökségi tagjai helyébe lépő új elnökség összetételéről.

IMG_20171006_150821

A Közgyűlés a választás eredményeit a 9-13/2017. számú határozataiban rögzítette. Ezek értelmében a Közgyűlés

 • Dr. Kádár Pál dandártábornokot, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökének megválasztotta.
 • Sáradi Gyöngyi főtörzsőrmestert, titkos szavazással, öt évre a társaság gazdasági felelősének megválasztotta.
 • Dr. Farkas Ádám főhadnagyot, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.
 • Dr. Bögöly Gyula alezredest, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.
 • Dr. Fejes Erik századost, titkos szavazással, öt évre a társaság elnökségi tagjának megválasztotta.

A Társaság titkári feladatait továbbra is Dr. Csiha Gábor alezredes látja el.

IMG_20171006_151111

Az új elnök az új elnökség tagjai nevében is megköszönte a bizalmat és a nyolc éven át elnöki feladatokat ellátó, megbízatásának lejártával távozó elnök, dr. Székely György ny. dandártábornok kiemelkedő munkáját, lelkiismeretes tevékenységét. Ezt követően bejelentette, hogy a közeljövőben elnökségi ülés keretében egyeztet a Társaság előtt álló feladatokról, melynek eredményéről a tagságot tájékoztatja. Reményét fejezte ki, hogy az új elnökség és a tagság folytatni tudja azt az elmúlt 20 évben megszokott magas színvonalú szakmai tevékenységet, amelynek köszönhetően mára a Társaság a tágabb értelemben vett honvédelmi jog tudományos kutatásának, elemezésének méltán ismert fóruma.

Schultheisz Emil emlékérem elismerést kapott dr. Kovács Tamás ny. altábornagy

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Elnöksége úgy határozott, hogy a 2016. évben alapított Schultheisz Emil emlékérem elismerést első alkalommal a Társaság Tiszteletbeli Elnöke, dr. Kovács Tamás ny. altábornagy úrnak adományozza a társaságért, valamint a katonai jog fejlesztésért végzett évtizedes munkássága elismeréséül. Az elismerés adományozásáról a Társaság Elnöksége az alábbi, méltatással ellátott határozatot hozta.

kt_foto_3.1

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság elnökségének
2/2017. (VIII. 30.) Eln. határozata
elismerés adományozásáról Dr. Kovács Tamás nyá. altábornagy úr részére


A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Elnöksége, a Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából Dr. Kovács Tamás tiszteletbeli elnöknek Schultheisz Emil Emlékérmet adományoz.

DSCF7051

Dr. Kovács Tamás 1940. december 13- született Nagykónyiban.
A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát.
1965-ben a Szegedi Katonai Ügyészségen kezdte, fogalmazóként, katonai ügyészi pályafutását.1968-tól különböző beosztásokban és rendfokozatokban katonai ügyész. Tizenhat éven keresztül, vezérőrnagyként majd altábornagyként, katonai főügyész a legfőbb ügyész helyettese. 2006 októberében az Országgyűlés legfőbb ügyésszé választotta.
2010-ben történt nyugállományba vonulását követően az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójának szakmai főtanácsadója.
Számtalan magyar és külföldi kitüntetés tulajdonosa.
1996 óta alapító tagja a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaságnak, mely célul tűzte ki a hazai katonai és honvédelmi, valamint a nemzetközi hadijog kutatását, tudományos fejlesztését. A Társaságnak tizennégy éven keresztül első, majd tiszteletbeli elnöke.
Nevéhez fűződik a Budapesti Nemzetközi Katonai Büntetőjogi konferenciák szervezése és lebonyolítása.
1997-ben a Nemzetközi Jogi és Hadijogi Társaság igazgatótanácsának tagjává választották.
Katonatudósként ösztönzője volt a „A Katonai Jogi és Hadijogi Szemlének” ahol rendszeresen cikkeket és összefoglaló tanulmányokat jelentet meg a katonai ügyészi hivatásrend múltjáról. Katonai ügyészi működése időszakában számos publikált katonai jogi szakcikk szerzője volt.

Kelt: Budapesten, 2017. augusztus 30-án.

dr. Székely György nyá. dandártábornok
elnök
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

 

Tisztújító közgyűlés

Tisztelt Tagtársam!

Értesítem, hogy az Alapszabály 17. pontja alapján, 2017. szeptember 29-én 14.00 órai kezdettel tisztségviselő választó közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. (Helyszín: Központi Nyomozó Főügyészség, 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 38.)

Napirendi pontok:

1. Elnöki tájékoztató (Előterjesztő: Dr. Székely György. elnök )

2. A Társaság pénzügyi helyzetének ismertetése. ( Előterjesztő: Sáradi Gyöngyi. )

3. Az Ell. és Felügy. Biz. jelentése. ( Előterjesztő:   Dr. Ettig Antal elnök. )

4. Szavazatszámláló Bizottság választása.  ( Előterjesztő: levezető elnök )

5. Schultheisz Emlékérem és Elismerő Oklevél adományozása. ( Előterjesztő: Dr. Székely György. elnök.)

6. A Jelölő Bizottság elnökének tájékoztatója. (Előterjesztő: Dr. Csiha Gábor. )

S Z Ü N E T

7. Tisztségviselők titkos választása. ( Előterjesztő: levezető elnök.)

8. Egyebek

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és az egyesület szervei az  elnökségtől, írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítéséről az elnökség jogosult dönteni. Abban az esetben ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az  elnökség két napon belül nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően, külön dönt a napirend kiegészítéséről. (Ptk. 3:73. §).

Amennyiben a 2017. szeptember 29-én 14.00 órai kezdettel meghirdetett közgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel szavazatképtelen, akkor azt 2017. október 6-n 14 órára  ugyanarra a helyszínre, azonos napirendi pontokkal, ismételten összehívom.

 Az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen a napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, csak az eredetileg közölt napirendi pontokat lehet megtárgyalni. ( Ptk. 3:72.§ /2/ a.. pontja és a 3:76.§ /3/ bek.)

Kérem, hogy az egyesületünk rendezvényén vegyen részt, és amennyiben a 2017-2018 évi tagdíj fizetési kötelezettségének még nem tett volna eleget (3.000 Ft), akkor az összeget Unicredit Bank 10900011-00000009-70990002 számlaszámára befizetheti, vagy a közgyűlés szünetében a gazdasági felelősnél azt rendezheti.

A közgyűlésen az elnökség tagjainak részvétele kötelező.

 

Budapest, 2017. szeptember 11-én.

Tisztelettel:

Dr. Székely György sk.

elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

tudományos pályamű készítésére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az 1997-ben megalakult Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság működése elmúlt 20 évében folyamatosan figyelemmel kísérte a tágabb értelemben vett honvédelmi jog szakterületét, rendezvényeivel, pályázataival, kutatásaival és támogatásával megjelent kiadványaival hozzájárult a katonai jog és a humanitárius jog fejlődéséhez, kutatásához.

A honvédelmi jog elmúlt 20 évében a honvédelem és a kapcsolódó jogterületek szabályozási rendszerében jelentős változások tanúi lehettünk. Az Alkotmány, majd az Alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó rendelkezései, a Magyar Honvédség honvédelmi törvényben rögzített feladatrendszere több lépcsőben megváltoztak, kiegészültek. A terrorizmus elleni harc, a migrációs válság kezelése, vagy épp az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének napjainkban kibontakozó újabb irányváltása és katonai megerősödése kapcsán a közelmúltban is új kihívások jelentek meg, amelyek számos ponton a jogszabályi környezet változását eredményezték, vagy további módosítások foganatosítását teszik szükségessé, beleértve ebbe a katonák jogállásának szabályozását is. Kimondható azonban, hogy e kérdések teljes körű, részletező és tudományos igényű feldolgozása az elmúlt húsz esztendőben nem történt meg.

Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos pályázatot hirdet

20 éves a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

címmel az alábbi témákban:

 1. A Magyar Honvédség feladatrendszere változásának jogi aspektusai a rendszerváltástól napjainkig.
 2. A katonai jogállás sajátosságai, különös tekintettel az alapjogi korlátozására.
 3. A katona büntetőjogi fogalmának változásai és jövőbeni kihívásai.
 4. A különleges jogrendi igazságszolgáltatás és annak katonai aspektusai, a statáriális eljárás szabályozásának vagy annak hiányának kérdései
 5. A különleges jogrendi szabályozás rendszere, lehetséges fejlesztési irányai.
 6. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretei között végzett katonai tevékenységek közjogi szabályozása és lehetséges fejlesztési irányai.
 7. A szövetségi kollektív védelem kérdése a magyar jogrendszerben.
 8. A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai.

A pályázat célja, hogy olyan tudományos írásművek megalkotására ösztönözze az érdeklődőket, amelyek az adott tárgykört elemzik, értékelik és lehetőség szerint javaslatokat fogalmaznak meg az adott téma jövőbeni vizsgálatára, esetleges szabályozására nézve.

A pályázatra pályamunkát nyújthat be:

 • a hazai állam- és jogtudományi karok hallgatója,
 • a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely hallgatója,
 • az állam- és jogtudományok, valamint a hadtudományok terén doktori képzésben részt vevő hallgató,
 • bármely a pályázattal érintett témakörben tudományos igényű pályamunkát elkészítő kutató, vagy gyakorlati szakember.

A pályamunkák a fentiek szerint bármely egy kiválasztott témában, minimálisan 1 szerzői ív, de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelműek lehetnek.

A pályamunkákat elektronikusan kell benyújtani a csiha.gabor@mku.hu és a dradamfarkas@gmail.com címekre történő együttes megküldéssel.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2017. november 12. 24:00.

A beérkezett pályaművekhez mellékelni kell külön dokumentumban a szerző nevét, elérhetőségét, foglalkozását, valamint hallgatók esetén egy hivatalosan kiállított jogviszony igazolás digitális másolatát.

A pályamunkákat a társaság, egy a témákban járatos szakértőkből álló bizottsággal megvizsgáltatja és rangsorolja.

Ezt követően a(z)

 1. helyezett dolgozat nettó 100 000 Ft-os,
 2. helyezett dolgozat nettó 80 000 Ft-os,
 3. helyezett dolgozat nettó 60 000 Ft-os pályadíjban részesül.

A Társaság az elkészült tanulmányokat – amennyiben az megfelel a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle tudományos folyóirat vagy a Vélemények a katonai jog világából c. periodika által támasztott követelményeknek – elektronikus publikációként megjelenteti.

Kelt Budapesten, 2017. szeptember

dr. Székely György nyá. dandártábornok
elnök
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság