Elérhetővé váltak az első Védelmi-Biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok

A Társaságunk elnöke – Dr. Kádár Pál dandártábornok úr – vezetésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felállított Védelmi-Biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Kutatóműhely első műhelytanulmányai, köztük több Tagtársunk írásműve is elérhetővé váltak az interneten. A megjelent munkák egyértelműen egy új és komplex megjelenési fórumot tükröznek, melyben a védelmi és biztonsági szektor ismeretanyaga ágazatokon átívelő módon és idővel kölcsönhatásos jelleggel segítheti elő a további kutatásokat, illetve a kapcsolódó biztonságtudatosság és állami tevékenységek fejlesztését.

A műhelytanulmányok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján és a linkre kattintva elérhetők:

https://hhk.uni-nke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/kutatomuhelyek/vedelmi-biztonsagi-szabalyozasi-es-kormanyzastani-kutatomuhely/muhelytanulmanyok

Beszámoló és tisztújító közgyűlés (2021. július 2.)

Társaságunk a mai napon közgyűlést tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermében, melynek keretében az elnökség beszámolt a társaság tavalyi tevékenységéről, illetve vázolta az ez évi terveket.

3

A felügyelő bizottság elnöke jelentést tett a vonatkozó időszak gazdálkodásának ellenőrzéséről, amit követően a megjelentek elfogadták a beszámolókat és jóváhagyták az idei év programját.

1

Az elnökség posztumusz Schultheisz Emil emlékérmet adományozott néhai dr. Soós László alezredes részére, amely elismerést egykori tagtársunk testvére vett át a közgyűlésen.

5

Mandátumának megszűnésével – színvonalas és lelkiismeretes munkájának elismeréseként – emléktárgyat kapott a leköszönő titkár, dr. Csiha Gábor alezredes.

4

A közgyűlés társaságunk új titkárának dr. Till Szabolcs ezredest választotta meg. Munkájához ezúton is sok sikert kívánunk!

2

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársam!

 

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2021. június 25-én 14.30 órai kezdettel beszámoló és tisztújító közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt. 9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. (Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2021. július 2-án 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2020. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)
2./ Titkári beszámoló a 2020. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2020. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2021. évi költségvetéséről. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2020. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám PhD, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2020. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2021. évi kutatási tervéről, pénzdíjas tudományos pályázat meghirdetéséről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál)
9./ Schultheisz Érem adományozása posztumusz Soós László részére
10./ MKJHT elnökségi tag (titkár) választás
11./ Emléktárgy adományozása leköszönő elnökségi tag részére

Megjelenésére feltétlen számítok!

Budapest, 2021.június 8-án

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok sk.
a Társaság elnöke

Benyújtásra került a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat

Az Alaptörvény kilencedik módosításának védelmi és biztonsági tárgyú rendelkezéseinek elfogadását követően Magyarország honvédelemért felelős minisztere – a Kormány képviseletében – benyújtotta az Országgyűlésnek a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslattal az Országgyűlés egy a rendszerváltozás óta nem látott léptékű reform-folyamatot alapozhat meg a biztonság ágazatokon átívelő, illetve állami és nem állami szereplők közti együttműködésre épülő szabályozási megközelítésre fókuszálva. Ez a kezdeményezés új mederbe terelheti a honvédelem, a rendészet és a nemzetbiztonsági tevékenységek összhangját, illetve a klasszikusan fegyveres feladatellátásra is feljogosított ágazatok együttműködését a tág értelemben vett közigazgatással és a civil társadalommal annak érdekében, hogy hazánk hatékonyabban tudjon felzárkózni a 21. század változó biztonsági környezete által teremtett kihívásokhoz. A törvényjavaslat meglévő intézmények szabályozásának megújításával, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolt ellátásának megerősítésével, valamint a normál jogrendi válságkezelés közös szabályainak megadásával, illetve mások mellett a nemzeti ellenállóképesség fejlesztésének törvényi megalapozásával is jelentős változásokat és ezzel további jogalkotási lépéseket vetít előre.

Társaságunk üdvözli az állam védelmi és biztonsági funkciói terén az Alaptörvény kilencedik módosításával és a benyújtott törvényjavaslattal megnyíló reformot! Külön öröm számunkra – ahogy erre Dr. Till Szabolcs PhD ezredes úr a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2021/1. számában rá is világított -, hogy a jogalkotásban az Alaptörvény kilencedik módosításának védelmi és biztonsági tárgyú rendelkezései körében több olyan gondolat is megjelent, amelyekre Tagtársaink kutatóként az elmúlt fél évtizedben több javaslatot is tettek. Hasonlóan igaz ez a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat szellemiségére és egyes fejlesztési irányaira is. Mindez azt példázza, hogy az elmúlt években különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékével közösen megvalósított kutatások eredményeire szükség van és azokra mind a közigazgatás, mind pedig a döntéshozók nyitottságot mutatnak.

Mind az Alaptörvény kilencedik módosításának védelmi és biztonsági rendelkezései, mind pedig a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat kidolgozásának és Országgyűlés elé terjesztésének van azonban egy másik apropója is, ami miatt Társaságunk is kiemelt helyen kezelheti a történéseket. Ez pedig az a körülmény, hogy a két javaslat kidolgozásának szakmai vezetője a Miniszterelnöki Kormányirodán Társaságunk elnöke, Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr volt, aki személyében is hozzájárult ahhoz, hogy a szabályozás fejlesztésébe a gyakorlati tapasztalatok és a politikai igények mellett a tudományos álláspontok is becsatornázásra kerüljenek.

Bízunk abban, hogy a most megnyíló reform-folyamat folytatódik és azzal kapcsolatban továbbra is fennmarad a döntéshozók nyitottsága a szakmai és tudományos elemzések felhasználására! Ehhez a Társaság nevében jó erőt, egészséget, katonaszerencsét kívánunk mindazoknak, akik ebben a történelmileg is jelentőséggel bíró kodifikációs folyamatban részt vettek, illetve a jövőben részt vesznek!