Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagtársam!

 

A Társaság Alapszabálya 17. pontja alapján értesítem, hogy 2021. június 25-én 14.30 órai kezdettel beszámoló és tisztújító közgyűlést hívok össze, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrinyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, Díszterem (1101. Bp. X. ker. Hungária krt. 9-11.)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult rendes tag megjelent. (Alapszabály 19. pont) Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyszínen, 2021. július 2-án 14.30 órai kezdettel kerül megtartásra, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. (Alapszabály 20. pont)

Kérem, hogy postafordultával, elektronikus úton (csiha.gabor@mku.hu) értesítse a Társaság titkárát, amennyiben a közgyűlésen meg kíván jelenni.

A közgyűlésen a Társaság tisztviselőinek a megjelenése kötelező.

Javasolt napirendi pontok

1./ Elnöki beszámoló a Társaság 2020. évi tevékenységéről. (Dr. Kádár Pál)
2./ Titkári beszámoló a 2020. évről. (Dr. Csiha Gábor)
3./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
4./ A FEB elnökének jelentése a Társaság 2020. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről. (Dr. Mészáros László)
5./ Az elnökség pénzügyekért felelős tagjának előterjesztése a Társaság 2021. évi költségvetéséről. (Dr. Sáradi Gyöngyi)
6./ Az elnökség honvédelmi jogi és igazgatási kutatásokért, valamint a katonai jogi kutatásokért felelős tagjainak beszámolója a Társaság 2020. évi kutatási tervének megvalósulásáról. (Dr. Farkas Ádám PhD, Dr. Fejes Erik)
7./ Az elnökség szakmai kapcsolatokért felelős tagjának 2020. évi beszámolója. (Dr. Bögöly Gyula)
8./ Előterjesztés a Társaság 2021. évi kutatási tervéről, pénzdíjas tudományos pályázat meghirdetéséről és főbb rendezvényeiről. (Dr. Kádár Pál)
9./ Schultheisz Érem adományozása posztumusz Soós László részére
10./ MKJHT elnökségi tag (titkár) választás
11./ Emléktárgy adományozása leköszönő elnökségi tag részére

Megjelenésére feltétlen számítok!

Budapest, 2021.június 8-án

Tisztelettel:
Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok sk.
a Társaság elnöke

Benyújtásra került a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat

Az Alaptörvény kilencedik módosításának védelmi és biztonsági tárgyú rendelkezéseinek elfogadását követően Magyarország honvédelemért felelős minisztere – a Kormány képviseletében – benyújtotta az Országgyűlésnek a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslattal az Országgyűlés egy a rendszerváltozás óta nem látott léptékű reform-folyamatot alapozhat meg a biztonság ágazatokon átívelő, illetve állami és nem állami szereplők közti együttműködésre épülő szabályozási megközelítésre fókuszálva. Ez a kezdeményezés új mederbe terelheti a honvédelem, a rendészet és a nemzetbiztonsági tevékenységek összhangját, illetve a klasszikusan fegyveres feladatellátásra is feljogosított ágazatok együttműködését a tág értelemben vett közigazgatással és a civil társadalommal annak érdekében, hogy hazánk hatékonyabban tudjon felzárkózni a 21. század változó biztonsági környezete által teremtett kihívásokhoz. A törvényjavaslat meglévő intézmények szabályozásának megújításával, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolt ellátásának megerősítésével, valamint a normál jogrendi válságkezelés közös szabályainak megadásával, illetve mások mellett a nemzeti ellenállóképesség fejlesztésének törvényi megalapozásával is jelentős változásokat és ezzel további jogalkotási lépéseket vetít előre.

Társaságunk üdvözli az állam védelmi és biztonsági funkciói terén az Alaptörvény kilencedik módosításával és a benyújtott törvényjavaslattal megnyíló reformot! Külön öröm számunkra – ahogy erre Dr. Till Szabolcs PhD ezredes úr a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2021/1. számában rá is világított -, hogy a jogalkotásban az Alaptörvény kilencedik módosításának védelmi és biztonsági tárgyú rendelkezései körében több olyan gondolat is megjelent, amelyekre Tagtársaink kutatóként az elmúlt fél évtizedben több javaslatot is tettek. Hasonlóan igaz ez a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat szellemiségére és egyes fejlesztési irányaira is. Mindez azt példázza, hogy az elmúlt években különösen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékével közösen megvalósított kutatások eredményeire szükség van és azokra mind a közigazgatás, mind pedig a döntéshozók nyitottságot mutatnak.

Mind az Alaptörvény kilencedik módosításának védelmi és biztonsági rendelkezései, mind pedig a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényjavaslat kidolgozásának és Országgyűlés elé terjesztésének van azonban egy másik apropója is, ami miatt Társaságunk is kiemelt helyen kezelheti a történéseket. Ez pedig az a körülmény, hogy a két javaslat kidolgozásának szakmai vezetője a Miniszterelnöki Kormányirodán Társaságunk elnöke, Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok úr volt, aki személyében is hozzájárult ahhoz, hogy a szabályozás fejlesztésébe a gyakorlati tapasztalatok és a politikai igények mellett a tudományos álláspontok is becsatornázásra kerüljenek.

Bízunk abban, hogy a most megnyíló reform-folyamat folytatódik és azzal kapcsolatban továbbra is fennmarad a döntéshozók nyitottsága a szakmai és tudományos elemzések felhasználására! Ehhez a Társaság nevében jó erőt, egészséget, katonaszerencsét kívánunk mindazoknak, akik ebben a történelmileg is jelentőséggel bíró kodifikációs folyamatban részt vettek, illetve a jövőben részt vesznek!

 

Angol nyelvű különleges jogrendi kötetet jelentetett meg Társaságunk

Dr. Till Szabolcs Péter ezredes úr több évtizedes szakértői, kutatói múltra visszatekintő munkásságának új, angol nyelvű, különleges jogrendi tárgyú kötetét jelentette meg Társaságunk. A kötet rendkívül komplex, hiánypótló megközelítéssel vizsgálja az elmúlt időszakban Európában több okból is aktuálissá vált témakört és annak hazai vonatkozásait, amivel egyrészről a témakörrel kapcsolatos ismeretek gyarapítására, másrészről pedig a magyar vonatkozások egy olvasatának európai megismertetésére is lehetőséget teremt.

Nagy öröm Társaságunk számára, hogy e munkával is gyarapodhatott kiadványaink sora, hiszen ez a kötet méltán tükrözi tagtársaink sokrétű megközelítését és módot ad arra is, hogy Társaságunk az idegen nyelvű szakirodalmi körben is megismerhetővé váljon.