Pályázati felhívás tudományos pályamű készítésére

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az 1997-ben megalakult Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság működése elmúlt 20 évében folyamatosan figyelemmel kísérte a tágabb értelemben vett honvédelmi jog szakterületét, rendezvényeivel, pályázataival, kutatásaival és támogatásával megjelent kiadványaival hozzájárult a katonai jog és a humanitárius jog fejlődéséhez, kutatásához.

A honvédelmi jog és a tágabb értelemben vett fegyveres védelem jogi vonatkozásai az elmúlt években, sőt napjainkban is jelentős változásokon mentek, mennek át. A dinamikusan változó biztonsági környezet, az új típusú biztonsági kihívások és e körben az aktuális és kiemelt figyelemmel övezett kihívások és fenyegetések egyértelműen arra kényszerítik az államokat, hogy védelmi rendszereiket ne csak technikai és képességi, hanem szabályozási oldalról is korszerűsítsék, megújítsák. E körben külön is megjeleníthetők azok a garanciális intézmények és jogterületek, amelyek a védelmi képességek rendeltetésszerű és jogállami működését hivatottak garantálni és amelyek közül mind jellege, mind tradíciói folytán kiemelkedik a katonai büntetőjog szintén felülvizsgálatot érdemlő területe. Az ezekkel összefüggő állami feladatok ma is folyamatban vannak, amelyek támogatása a területtel foglalkozó tudományos kutatások egyik alapvető kötelessége kell, hogy legyen.

Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság az előző évhez hasonlóan, hagyományteremtő céllal tudományos pályázatot hirdet

A fegyveres védelem, a honvédelem és a katonai büntetőjog kortárs szabályozási, valamint rendszertani kérdései

címmel az alábbi témákban:

 • A Magyarország fegyveres védelmére vonatkozó alaptörvényi, illetve törvényi szabályozás lehetséges fejlesztési irányai.
 • A fegyveres védelemmel kapcsolatos kormányzati döntéshozatal lehetséges fejlesztési irányai.
 • A Magyar Honvédség feladatrendszerének lehetséges fejlesztési irányai a 21. század biztonsági környezetében.
 • A fegyveres védelemben dolgozók jogállásának kihívásai, különös tekintettel az egyes alapjogok korlátozására.
 • A különleges jogrendi szabályozás rendszere, lehetséges fejlesztési irányai.
 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretei között végzett katonai tevékenységek közjogi szabályozása és lehetséges fejlesztési irányai.
 • A szövetségi kollektív védelem kérdése a magyar jogrendszerben.
 • A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai.
 • A kibertérből érkező fenyegetések és támadások kezelésének lehetséges szabályozási megoldásai és államszervezeti kérdései.
 • A kibertér Észak-atlanti Szerződés Szervezete általi hadszíntérré minősítésének jogi kérdései.
 • A hibrid hadviselés jelentette kihívás a nemzetközi jogban.
 • A kibertámadások kérdése és a nemzetközi jog.
 • A katonai kiber műveletek és a kibertérben végzett hírszerző tevékenységek elhatárolásának kérdései.
 • A katonai büntetőjog szerepe a hon- és rendvédelmi szervezetek rendeltetésszerű működésének biztosításában.
 • A tettes, illetőleg a passzív alany specialitása a katonai büntetőjogban.
 • A katonai bűncselekmények közvetlen jogi tárgya.
 • Az állományilletékes parancsnok szerepe a katonai büntetőeljárásban.
 • A katonai büntetőjog fejlesztésének lehetséges irányai.
 • A nemzetközi bíróságok katonai jogi tárgyú, illetőleg vonatkozású döntései.
 • A katonai büntetőjog a magyar, a kontinentális, illetőleg az angolszász jogrendekben.

A pályázat célja, hogy olyan tudományos írásművek megalkotására ösztönözze az érdeklődőket, amelyek az adott tárgykört elemzik, értékelik és lehetőség szerint javaslatokat fogalmaznak meg az adott téma jövőbeni szabályozására nézve.

A pályázatra pályamunkát nyújthat be:

-        a hazai állam- és jogtudományi karok hallgatója,
-        a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely hallgatója,
-        az állam- és jogtudományok, a közigazgatás-tudomány, a rendészettudomány, valamint a hadtudományok terén doktori képzésben részt vevő hallgató,
-        bármely a pályázattal érintett témakörben tudományos igényű pályamunkát elkészítő kutató, vagy gyakorlati szakember.

A tudományos művekkel szemben általánosan elvárt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályaművek a fenti témák valamelyikére vonatkozóan, minimálisan 1 szerzői ív (40 000 leütés), de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelemben nyújthatók be. Egy szerző, csak egy témában nyújthat be pályaművet.

A pályamunkákat elektronikusan (rtf formátumban) kell benyújtani a csiha.gabor[kukac]mku.hu és a dradamfarkas[kukac]gmail.com címekre történő együttes megküldéssel.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2018. november 18. 24:00.

A beérkezett pályaművekhez mellékelni kell külön dokumentumban a szerző nevét, elérhetőségét, foglalkozását és beosztását, illetve hallgatók esetén egy hivatalosan kiállított jogviszony igazolás digitális másolatát.

A pályamunkákat a társaság, egy a témákban járatos szakértőkből álló bizottsággal megvizsgáltatja és rangsorolja.

Ezt követően a(z)

1. helyezett dolgozat bruttó 100 000 Ft-os,
2. helyezett dolgozat bruttó 80 000 Ft-os,
3. helyezett dolgozat bruttó 60 000 Ft-os

pályadíjban részesül.

A Társaság az elkészült tanulmányokat elektronikus publikációként megjelentetheti.

Kelt Budapesten, 2018. július 10-én

dr. Kádár Pál
elnök
Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

Nemzetközi büntetőjogi tárgyú konferencia

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének alábbi konferenciájára hívjuk fel a szíves figyelmüket:

A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás kihívásai

2018. október 18.
Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny, fszt. 25.)

10.00 – 11.30 Megnyitó, I. Panel

Kovács Péter: Miért nincs kihirdetve a Római Statútum?
Béres Nóra: A Nemzetközi Büntetőbíróság és Afrika: hogyan tovább?
Csapó Zsuzsanna: Állam- és kormányfői immunitás versus hivatali minőség irrelevanciájának elve a felelősségre vonáskor. Az Afrikai Unió kezdeményezése tanácsadó vélemény kérésére a Nemzetközi Bíróságtól

11.30 – 11.45 Kávészünet

11.45 – 13.15 II. Panel

Hoffmann Tamás: Az agresszió bűncselekménye – nemzetközi jogi és politikai dilemmák
Pászka Imre Ágoston: Veszélyes vizeken – avagy a délkelet-ázsiai kalózkodás
Kirs Eszter: Bíróság vagy politikai eszköz? Az ICTY profilja Bosznia-Hercegovina megosztott társadalmi környezetében

13.15 – 14.30 Ebédszünet

14.30 – 16.00 III. Panel

Lattmann Tamás: Egy pillanatfelvétel utóélete: a Nemzetközi Büntetőbíróság működésével kapcsolatos korai kérdések, és azóta szerzett tapasztalatok. Sötétebb lett a kép, vagy csak színesebb?
Ádány Tamás Vince: The Prosecutor v. the State? Az ICC és a szuverenitás kora XXI. századi változásai
Kovács Péter: A Nemzetközi Büntetőbíróság működése a gyakorlatban (Q&A)

Meghívó workshopra

Tisztelt Tagtársak! Tisztelt Érdeklődők

Társaságunk 2018. október 26-án 14 órától a Központi Nyomozó Főügyészség tanácskozótermében( Bp. VIII. Könyves Kálmán krt. 38) a katonákkal szembeni fegyelmi eljárások gyakorlati kérdéseiről újabb munkaelőadást szervez, melynek felkért előadói dr. Kassai László ny.ezds úr és dr. Marschalek Gábor ezds úr lesz. Kérjük, hogy részvételi szándékukról a Csiha.Gabor@mku.hu e-mail címre szíveskedjenek okt.19-ig tájékoztatást küldeni Társaságunk titkárának.

A rendezvényen való részvétel díjtalan.

Honvédelmi jogi tanulmánykötet jelent meg Tagtársaink közreműködésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

A Dialóg Campus kiadó gondozásában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem finanszírozásában jelent meg Farkas Ádám szerkesztésében “A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései” című tanulmánykötet.

A kötet kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek bevonásával vizsgálja a honvédelmi szabályozás számos kulcskérdését, melyek egyenként és egységként is jelentős gondolati alapot adhatnak a kortárs jogalkotási kihívások kezeléséhez.

A kötet a képre kattintva elérhető.

FÁ_Honv_jog_kerd_borito

Honvédelmi és katonai jogi bibliográfia jelent meg a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként

Kelemen Roland tagtársunk munkája nyomán hiánypótló bibliográfiát jelentet meg Társaságunk a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként.

A Bibliographia Iuris Militaris című kötet célja a polgári korszak honvédelmi és katonai jogi irodalmának áttekintése és ezzel a további kutatások támogatása, elősegítése. A kötet több mint száz oldal terjedelemben egy bevezető tanulmánnyal együtt igyekszik támogatást nyújtani mindazoknak, akik az érintett jogterületek iránt érdeklődnek, illetve e területek kapcsán kívánnak kutatásokat végezni. Természetesen a munka teljes bizonyossággal nem tekinthető teljesnek, így ez úton is kérjük a Tisztelt Olvasókat, Érdeklődőket, Kutatókat, hogy a kötetből esetlegesen hiányzó források adatairól tájékoztassák a kötet összeállítóját.

A kötet a képre kattintva letölthető.

Borito_Kelemen_Roland_Bibliographia_Iuris_Militaris

Elismerésben részesültek Társaságunk tagjai

A honvédelemért felelős miniszter államalapításunk ünnepe alkalmából 2018. augusztus 17-én Dr. Zséli János tagtársunknak a honvédelemért kitüntető cím babérkoszorúval ékesített fokozata, Dr. Keszely László ezredes tagtársunknak pedig a szolgálati érdemjel babérkoszorúval ékesített arany fokozata elismerést adományozta. Tagtársainknak ez úton gratulálunk a kitüntetéseikhez, további munkájukhoz pedig jó erőt, egészséget kívánunk!

tun_8060

Megjelent a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018/1. száma

Örömmel értesítjük a Tagtársakat és a Tisztelt Olvasókat, hogy megjelent a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2018. évi 1. lapszáma, amelynek több tanulmányát is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének munkatársai jegyeznek reményeink szerint egy gyümölcsöző együttműködés kezdeteként Társaságunk és az NKE HHK között. A lapszám az alábbi képre kattintva letölthető, vagy elérhető a Katonai Jogi és Hadijogi Szemle menüpont alatt.

Borító_2018_1

Megjelent a Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kötete

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018-2019-re meghatározott kutatási tervének megfelelően megjelent a hosszabb kutatási eredményeket közlő Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kiadványa. A sorozat célja, hogy a Társasághoz tagjai által végzett kutatások terjedelmesebb eredményeinek engedjen szerkesztett formában teret. A megjelenés elsősorban elektronikusan történik, de a források függvényében az egyes kiadványok kis példányszámban nyomdai úton is előállításra kerülnek.

Az első kötet Farkas Ádám – A totalitás kora? című munkája, amely az alábbi képre kattintva letölthető.

A sorozat következő számai már előkészítés alatt állnak, így az első kötet elméleti-rendszertani megközelítése után a Tisztelt Érdeklődők a drónok alkalmazásának kérdéseivel, illetve a nemzetközi jog és az autonóm fegyverrendszerek kapcsolatának egyes vonatkozásaival is rövidesen megismerkedhetnek.